Monday, December 15, 2008

خاموشی دویّم

می توانید از خودتان متشکر باشید که اقبال شنیدن خاموشی دوم را دارید. صدایی که از رادیوی کوچک ترانزیستوری و سفری پخش می شود. جایی که حاج ابراهیم یزدخاصی را بی مدد عشق در گور می کنند به یمن صدای شاملو. پس از آن به سفری می روید به دشت های آفتابی عشق، ترک موتور. مازیار سری به سینما پاسیفیک می زند و به دیوید بوی بر می خورد. سیاوش در گزارش شاهد عینی سر قیم را از تن کنده است. درست پیش از آن که نیشتر علیرضا بر فلسطین، این زخم چرکین خاورمیانه کارگر افتد. کارگری گوش سپرده به عاشیق رسول قربانی. کمی پیشتر از این همه و پس از آن کبرآمیز ترین لحظه جهان را مهمان سبیل های نا نیچوی نیما هستید. در طول این جهانگردی مهدی شبانی مهمان ما است، به یمن تلفن و از کوبا و کنیا. و ما از بسیارانی تشکر می کنیم هنوز، که باید به نیک کیو هم گوش کنند

حجم فایل: 26.8 مگابایت

مدت: 1 ساعت و 18 دقیقه

همچنین می توانید این برنامه را از اینجا و آنجا دانلود کنید