Monday, January 5, 2009

سیّم ار خاموشی

این خاموشی ممتد به سیّم منزلگاه خویشتی خویش بیش از پیشش رسیده است. کافه ای سطح پایین برای مزخرف هایی که مازیار و نیما می گویند از کافه ها؛ بی باوری بدان . کوچه لری را به دروغ آهنگ عاشیق ها جا می زنند و بعد با تاسی به ژان کو به عرب دوستی می پردازند. زان پس باد ما را خواهد برد به ارض موعودی که والتر بنیامین نظریه نسبیت مسیحایی را عرضه می کند. در میانه این برنامه مردی تنها در آستانه فصبلی سرد ما را به نزد زنی تنها در آستانه فصلی سرد می برد. فصلی که با گذرانش جینگه جان به لاهیجان می خواهد رفتن. این بار ظهیر الدوله توپی است میان نسل. در پایان تقدیم و عناد و دلجویی پیش از کوپ آیلند بلوزحجم فایل: 22.5 مگابایت
مدت: 78 دقیقه
این برنامه را می توانید از آنجا و اینجا دانلود کنید

Thursday, January 1, 2009

غزه خاموش مباد
به سوگ غزه که تازه ترین گور آدمیت است، بخشی از رادیو خاموشی دویم بازانتشار داده می شده استشعر فلسطین را می توانید از اینجا و آنجا دانلود کنید