Saturday, February 21, 2009

یارُم میایه، دلدارُم میایه

به رغم بارندگی های موسمی و پراکندگی های دایمی: خاموشی در راه است

Tuesday, February 3, 2009

در این جا چار خاموشی ست
ماییم و شماییم و همه آن هاییم. هر با گذشت سه ربع روز از رادیو، ربع چهارم موعد خاموشی است و خواب. با قطعه ای بدوی از فروید که مست و لایعقل راهی میخانه می شود. رنگ زندگی، صدای زن که شادی آورده است امید سپید برای ما برای نخستین بار با سیاوش. رنگ زندگی تداوم می یابد تا شهزاده سبزه زار:کُنت باب مارلی. پس از آن علی کبیر پیوندگاه شعر و حقیقت را می خواند: برشت. نیما این بار با عقلی افسرده به گئورگ لوکاچ فکر می کند. معجزه دوم این رادیو یاشار محتشم است و نادر آقاخانی با شعرخوانی های سبزه وار خویش. ظهیرالدوله تونلی به تیائیس می زند به جای پرلاشز. در پایان مازیار می ماند و امید و خواب های پرشمار بی تعبیر از دیروز، از بیتلز


حجم فایل: 21.6 مگابایت
مدت برنامه: 75 دقیقه
برنامه چهارم رادیو خاموشی را می توانید از آنجا و اینجا دانلود کنید